کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
بررسی رابطة مدیریت سود و چسبندگی اجزای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

دوره 4، شماره 16، آذر 1396، صفحه 111-132

10.22055/jiar.2018.21907.1117

محمد مرفوع؛ علیرضا جوادی پور؛ محمد علی جاوید


تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 2، شماره 8، آذر 1394، صفحه 93-108

10.22055/jiar.2015.12420

سیدعباس هاشمی؛ علی نجاتی


مدیریت سود با انگیزه‌های مالیاتی در گروه‌های تجاری

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 83-110

10.22055/jiar.2015.12262

هاشم علی‌صوفی؛ نعیمه محمدپور


تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 111-123

10.22055/jiar.2015.12263

غلامرضا کردستانی؛ صابر نصیرلو


نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده

دوره 1، شماره 4، آذر 1393، صفحه 81-95

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ مهدی عـربی؛ شیوا حسن‌پور


رابطة کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 63-78

محمد مرفوع؛ محمدرضا امیری