راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله در مجله بررسی های حسابداری

 

1-     مقاله با فرمت Word 2010  با حاشیة از بالا و پایین 5/35، از راست و چپ 4/5 سانتی‌متر  با فونت BMitra سایز 13 و لاتین با فونت Times New Roman سایز 12 با فاصله 1 سانتی متر تایپ شود. از ابتدای پاراگراف دوم به بعد هر قسمت از مقاله، از فرورفتگی 0/5 سانتی متر استفاده نمائید.

2-     صفحة اول مقاله باید شامل: عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبة علمی و نام دانشگاه یا مؤسسة مربوطه، آدرس پستی و پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه نویسنده یا نویسند‌گان باشد.

3-     مقاله باید دارای بخش‌های: چکیده فارسی، مقدمه، مبانی نظری، پیشینة پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، جامعه و نمونة آماری، یافته‌های پژوهش، نتیجه‌گیری و پیشنهادها، فهرست منابع و چکیده لاتین همانند چکیده فارسی باشد.

4-     جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها باید با کیفیت بالا، قابل ویرایش و به صورت پررنگ که برای قلم فارسی فونت BMitra و سایز 10  و قلم لاتین با فونت Times New Roman سایز 9 تایپ و قابل چاپ در مجله باشند و در محل اشاره شده در متن مقاله و با شماره‌هایی که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است، مشخص شوند.

5-     برای نوشتن فرمول‌ها باید از Microsoft Equation استفاده شود.

6-     چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی بر روی صفحه‌ای جداگانه در آخر مقاله و با ذکر عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبة علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه و با فونت Times New Roman سایز 11 تایپ شود.

7-     چکیدة مقاله با دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر تا 180 کلمه و واژه‌های کلیدی حداکثر 6 واژه در دو صفحة جداگانه نوشته شود و حداکثر حجم صفحات مقاله نباید از 25 صفحه بیش‌تر شود.

8-     در نوشتن مقاله از بکارگیری کلمات و اصطلاحات لاتین خودداری شود و حتی‌الامکان از معادل‌‌های قابل قبول و جدید فارسی آن‌ها استفاده شود. کلمات معادل لاتین در پاورقی نوشته شود.

9-     فهرستی منابع مطابق توضیحات زیر نوشته شود:

      - برای یک مقالة مرجع به زبان فارسی و انگلیسی

* (نام خانوادگی نویسندة اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و نام خانوادگی نویسندة دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (شماره)، صفحة پایان مقاله- صفحة شروع مقاله.

- برای یک کتاب مرجع به زبان فارسی و انگلیسی

* نام خانوادگی نویسندة اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و نام خانوادگی نویسندة دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر: ناشر.

10- درخواست کتبی چاپ مقاله در مجله به نمایندگی از کلیة نویسندگان، توسط نویسندة مسئول تنظیم و امضاء گردد. در این درخواست نام و نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیک و نام دانشگاه یا مؤسسة محل خدمت ذکر گردد.