شماره جاری: دوره 5، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 1-139 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی