تأثیر انگیزه‌های پاداش کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقلام تعهدی اختیاری جاری و غیرجاری با تأکید بر نقش سهامداران نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

یکی از راه­های دستیابی مدیران به سود مورد نظر خود دستکاری اقلام سود و زیانی توسط آن‌هاست و پاداش‌های مدیران از مهم‌ترین انگیزه­های آن‌ها برای این کار محسوب می­شود. سهامداران نهادی نیز از مؤثرترین ناظران عملکرد مالی شرکت به حساب می‌آیند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطة بین انگیزه­های پاداش هیأت مدیره و مدیریت سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 191 شرکت از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 تا 1393 به روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1337 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزارهای Excel و Eviews و جهت آزمون فرضیه­ها از روش داده­های ترکیبی استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می‌دهند که انگیزه پاداش کوتاه­مدت و انگیزه پاداش بلندمدت به ترتیب با اقلام تعهدی اختیاری جاری و اقلام تعهدی اختیاری غیرجاری در هنگام حضور سهامداران نهادی ارتباط غیرمستقیمی دارند و همچنین نتایج بیانگر مؤثر بودن وجود سهامداران نهادی در ارتباط بین انگیزه­های پاداش کوتاه‌مدت و بلندمدت هیأت مدیره و مدیریت سود می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short and Long-term Incentive-based Compensation on Earnings Management with Regard to Institutional Shareholders

نویسندگان [English]

  • Mohammad Omid Akhgar 1
  • Jamil Ebrahimi 2
1 Assistant Professor in Accounting, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 M.A. Student of Accounting, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Manipulation of earnings by managers is one way to achieve the expected earning and manager’s compensation is one of the most incentives to do it. Institutional shareholders are one of the most effective observers of financial performance. The purpose of this study is to investigate the relationship between compensation incentives of the managrmrnt board and earnings management with regard to institutional investors of firms listed on TSE. Following a descriptive and applied method and using the systematic sampling, 191 firms were selected as a final sample during 1387-1393 which in general 1337 firm-years observations were considered in analysis of the study hypotheses. To survey the relationship between the variables, multivariable regression was used by OLS approach. Also, in order to analyze the data we used Excel and Eviews and to test the hypotheses we used Panel Data approach. The results show that short- and long-term incentive-based compensations with regard to institutional shareholders have a negative relationship with discretionary current and non-current accruals respectively. Also, results indicate that existence of institutional shareholders is effective in relationship between short- and long-term incentive-based compensations and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short-term incentive-based compensation
  • Long-term incentive-based compensation
  • Discretionary current accruals
  • Discretionary non-current accruals
  • Earnings management
  • Institutional shareholders