بررسی رابطة مدیریت سود و چسبندگی اجزای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان

چکیده

در این تحقیق رابطة چسبندگی اجزای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی 1390 الی 1394 که نمونه تحقیق شامل 120 شرکت بوده، بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که فرضیة رابطة منفی معنادار میان مدیریت سود و چسبندگی هزینه‌های عمومی، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد که نتایج به دست آمده مغایر با تحقیق ژو و هانگ (2015)، هاشمی و نجاتی (1394) و منصورفر و همکاران (1396) می‌باشد. اما در مورد هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد میان مدیریت سود و چسبندگی هزینه­های تحقیق و توسعه و تبلیغات رابطة منفی معناداری وجود دارد که مشابه نتایج بنکر و همکاران (2011) و کو و همکاران (2015) می­باشد. همچنین نتایج نشان می­دهد که میان مدیریت سود و چسبندگی سایر هزینه­های عمومی، رابطة معناداری وجود ندارد که مغایر با نتایج بنکر و همکاران (2011) و کو و همکاران (2015) می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earning Management and General, Sale and Administration Expenses Stickiness

نویسندگان [English]

  • Mohammad Marfou 1
  • ALireza Javadipour 2
  • Mohammad Ali Javid 3
1 Assistant of Professor of Accounting, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
3 M.A. in Accounting, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship between administrative, general and sale expenses (SGA) stickiness and earnings management in listed companies in Tehran Stock Exchange has been investigated. Our sample was a group of 120 companies listed between 1390 and 1394. To analyze the data and test and hypotheses, multivariate regression model was used. Results show that the motive for upside earning management is not related to SGA expenses stickiness. These results are contrary to the results of Xue and Hong (2015), Hashemi & Nejati (1394) and Mansourfar et al (1396). But as we separated the items of SGA expenses, we found a direct relation between the motive for upside earning management and stickiness of research and development expense. Our results of correspond to Banker et al (2011) and Co et al (2015) studies. Also, we found no relation between earning management and other SGA expenses stickiness, contrary to the result of Banker et al (2011) and Co et al (2015) studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning management
  • Cost stickiness
  • Administration
  • General and sale expenses
  • Research and Development expenses
  • Advertising expenses