تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده با عرضه عمومی اولیه (IPO) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده با عرضة عمومی اولیه (IPO) در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ به دلیل مشکلات نمایندگی، ممکن است مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران، امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود نظام راهبردی شرکت‌ها می‌دانند. نظام راهبردی شرکتی شامل معیارهایی است که می‌تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت‌ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع مشخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شود. جهت تعیین نظام راهبردی شرکتی از معیار درصد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره و به منظور اندازه‌گیری مدیریت سود از مدل جونز (1991) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 45 شرکت با عرضة عمومی اولیه (IPO) در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی 1382 تا 1392 بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هیچ رابطة معناداری بین نظام راهبردی شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری در این شرکت‌ها وجود نداشته است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری بر جریان وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی سال بعد از IPO تأثیر منفی داشته و نظام راهبردی شرکتی بر اقلام تعهدی اختیاری برای پیش‌بینی جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد از IPO تأثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance on Earnings Management of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange with an IPO Firm

نویسندگان [English]

  • Hamideh Salek 1
  • Ahmad Googerdchian 2
  • Abdollah Khani 3
1 M.A. Student of Accounting, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran
2 Assistant Professor of Economic, University of Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Because of agency problems, corporates managers may not apply the corporate resources in the direction of shareholders benefits. Corporate governance can improve this problem. The main purpose of this research is the assessment of the effect of corporate governance on the earnings management that is accepted by the corporate with Initial Public Offering (IPOs) in Tehran Stock Exchange. To determine corporate governance, we used the criteria of the percentage of independent directors on the board of directors. Also, in order to measure the earnings management, we used Jones model (1991). In this research, 45 companies with Initial public offering in Tehran Stock Exchange were examined during the period of 1382 to 1392. In order to test the research hypotheses, we used multiple-regression model for data analysis. Results suggested that there was no significant correlation between the corporate governance and the discretionary accruals. In addition, discretionary accruals showed a negative effect on cash flow from the operational activity in the year after IPO. Corporate governance had a positive effect on discretionary accruals for the forecast of operational cash flows in the year after IPO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPO
  • Corporate Governance
  • Earnings management