اثر ویژگی‌های کمیتة حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری مؤسسه عالی هشت بهشت اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر ویژگی‌های کمیتة حسابرسی همچون استقلال، تخصص اعضا، سابقة مدیریت اعضا و تعداد اعضای کمیتة حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جز پژوهش­های بنیادی تجربی و از نظر ماهیت از نوع هبستگی است. بدین ترتیب اطلاعات مورد نیاز از صورت­های مالی شرکت­ها براساس اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران و دیگر منابع از جمله نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع­آوری شده و برای تعیین نمونة آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 121 شرکت در بازه زمانی 1392 و 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای بررسی کیفیت گزارشگری مالی از متغیر مدیریت سود استفاده شده­است، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهشنشان می­دهد که بین ویژگی­های کمیته حسابرسی همچون استقلال، تخصص اعضا، سابقه مدیریت اعضا و تعداد اعضای کمیتة حسابرسی با مدیریت سود رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Committee Characteristics on the Financial Statements Quality

نویسندگان [English]

  • Alireza Zarei 1
  • Masoomeh Ghasemi 2
1 Assistant Professor of Accounting and and Member of Hasht Behesht Higher Education Institute, Isfahan, Iran
2 M.A. Student of Accounting, Hasht Behesht Higher Education Institute, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this study characteristics such as independence of the Audit Committee, Members, expertise, management experience of members and the number of members of the Audit Committee were examined on the quality of financial statements. This study is part of an experimental and correlational basic research. The information required of companies financial statements based on the Tehran Stock Exchange and other resources including Rah-avard software. Usings the systematic elimination method, 121 companies in the period 1392 to 1393 were studied. To analyze the data mining results, Eviews software 8 and Excel were used. In this study, the quality of the financial statements of earnings management variable is used, The results of the study showed no correlation between management profit and characteristics such as independence of the Audit Committee, Members expertise, management experience with management members and members of the Audit Committee there is no profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee
  • Discretionary accruals
  • Earnings management
  • Quality of financial statements