تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده

یافته‌های پژوهش‌های اخیر دربارة رفتار هزینه‌ها نشان داده است که هزینه‌ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی­کند. به عبارت دیگر، هزینه‌ها هنگام افزایش فروش، افزایش می‌یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی‌یابد، این رفتار نامتقارن هزینه­ها، چسبندگی هزینه نامیده می­شود. از طرفی مدیران برای گمراه کردن برخی از سهامداران در مورد عملکرد مالی شرکت اقدام به مدیریت سود می‌کنند. هدف این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 115 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 الی 1393 به عنوان نمونة آماری انتخاب گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیة پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده­های تابلویی استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از فرضیة پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت سود، چسبندگی هزینه‌ها را کاهش می­دهد، به این مفهوم که مدیران برای اجتناب از گزارش زیان و گزارش کاهش سود اقدام به مدیریت سود از طریق کاهش هزینه­ها به هنگام کاهش فروش می­کنند که این اقدام مدیران منجر به کاهش چسبندگی هزینه­ها می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Earnings Management on Costs Stickiness

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi 1
  • Ali Nejati 2
1 Associate Professor of Accounting, University of Isfahan
2 M.A. in Accounting, University of Isfahan
چکیده [English]

The results of the recent research on the behavior of costs show that the costs do not change proportionally to the change in the sales. In other words, when the sales increase, the costs also increase. However, when the sales decrease, the costs do not decrease proportionally to the sales. This asymmetrical costs behavior is called the costs stickiness. Furthermore, some managers do earnings management to mislead shareholders about the company's financial performance. In this paper, the effect of earnings management on costs stickiness is determined. In order to do so, a sample of 115 companies of the listed companies in Tehran Stock Exchange during 2007-2015 (1385-1393 Iranian calendar) was selected as the statistical sample. The collected data were analyzed through the multivariate regression model and the panel data. The results of analysis show that the earnings management decreases the costs stickiness. Conceptually speaking, mangers, to avoid reporting losses or decreasing of earnings, managers do earnings management through decreasing the costs when sales decrease which leads to a reduction of cost stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost stickiness
  • Cost Behavior
  • Earnings management
اعتمادی، ح. و فرج‌زاده‌دهکردی، ح. (1391). ”تأثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود“. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4 (13)، 112-127. ##
افلاطونی، ع. (1392). ”بررسی دست­کاری فعالیت­های واقعی بنگاه‌های اقتصادی و تأثیر آن بر بههنگامی شناسایی زیان‌ها“. بررسی‌های حسابداری، 1 (1)، 20-43. ##
برزگر، ق.، طالب‌تبارآهنگر، م. و اصابت‌طبری، ع. (1393). ”بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود“. پژوهش‌های حسابداری مالی، 6 (4)، 73-88. ##
حجازی، ر.، محمدی، ش.، اصلانی، ز. و آقاجانی، م. (1391). ”پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکة عصبی و درخت تصمیم در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 9 (68)، 31-46. ##
خانی، ع.، غفاری، م. و شاه‌محمدی، م. ع. (1393). ”بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه‌ها“. دانش حسابداری مالی، 1 (3)، 125-145. ##
خدامی‌پور، ا.، خورشیدی، ع. و شیرزاد، ع. (1392). ”اثر کیفیت افشا بر انواع مدیریت سود“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (4)، 21-38. ##
خواجوی، ش. و ناظمی، ا. (1384). ”بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12 (2)، 37-60. ##
زنجیروار، م.، غفاری‌آشتیانی، پ. و مداحی، ز. (1392). ”بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه“. حسابداری مدیریت، 7 (20)، 79-91. ##
عباس‌زاده، م.، حصارزاده، ر.، جباری‌نوقابی، م. و عارفی­اصل، س. (1394). ”فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود“. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22 (1)، 59-84. ##
فخاری، ح. و عدیلی، م. (1391). ”بررسی رابطة بین جریان‌های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (70)، 63-78. ##
کردستانی، غ. و مرتضوی، س.م. (1391). ”شناسایی عوامل تعیین‌کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها“. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4 (3)، 13-32. ##
مهام، ک. و ذوالقدر، م. (1391). ”رابطة سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت و مدیریت سود“. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2 (4)، 9-26. ##
ناظمی‌اردکانی، م. (1388). ”مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود“. مجله حسابدار، 20 (8)، 114-119. ##
نمازی، م. و دوانی‌پور، ا. (1389). ”بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادر تهران“. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 17 (62)، 85-102. ##
نمازی، م. (1377). ”بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن“. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 7 (2)، 71-106. ##
نمازی، م، غفاری، م. و فریدونی، م. (1391). ”تحلیل بنیادی رفتار چسبندة هزینه‌ها و بهای تمام‌شده با تأکید بر دامنة تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران“. پیشرفت‌های حسابداری، 4 (2)، 151-177. ##
نوروش، ا. و صادقیان‌آژیری، ق. (1378). ”تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون‌سازمانی“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 7 (2)، 134-144. ##
هاشمی، س.ع، امیری، ه. و نجاتی، ع. (1393). ”تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی و عدم تقارن اطلاعاتی“. حسابداری مدیریت، (23)، 43-56. ##
Anderson, M., Banker, R. and Janakiraman, S. (2003). “Are Selling, General, and Administrative Costs "Sticky"?”. Journal of Accounting Research, 41 (1): 47-63. ##
Anderson, M., Banker, R., Huang, R. and Janakiraman, S. (2007). “Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG & A Costs”. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22 (1): 1-28. ##
Burgstahler, D. and Dichev, I. (1997). “Earnings Management to Avoid Losses and Earnings Decreases”. Journal of Accounting Economies. 24 (1): 99-126. ##
Chen, C.X., Lu, H. and Sougiannis, T. (2012). “The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs”. Contemporary Accounting Research, 29 (1): 252-282. ##
Cheng, P., Man, P. and Yi, C.H. (2013). “The Impact of Product Market Competition on Earnings Quality”. Accounting and Finance, 53 (1): 137-162. ##
Cohen, D.A. and Zarowin, P. (2008). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equlity offerings.Working Paper, Available at: http://ssrn.com. ##
Cohen, D., Dey, A. and Lye, T. (2008). “Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanesoxley Periods”. The Accounting Review, 83 (3): 757-787. ##
Degeorge, F., Patel, J. and Zeckhauser, R. (1999). “Earnings Management to Exceed Thresholds”. Journal of Business. 72 (1): 1-33. ##
Dierynck, B. and Renders, A. (2009). The influence of earnings management incentives on the asymmetric behavior of labor costs: Evidence from a Non-US setting. Working Paper, Katholieke Universitet Leuven. ##
Florou, A. and Conyon, M.J. (2004). Dose governance quality mitigate horizon effects? investment patterns surrounding CEO departures. Investment Patterns Surrounding CEO Departures (Aapril 2004). ##
García, J.M., Beatriz, G. and Penalva, F. (2012). Accounting conservatism and the limits to earnings management.Working Paper, Available at: http://ssrn.com. ##
Gompers, P., Ishii, J. and Metrick, A. (2003). “Corporate Govermnce and Equity Prices”. The Quarterly Journal of Economics, 118 (1): 107-156. ##
Healy, P.M. (1985). “The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decision”. Journal of Accounting Economies, 7 (1-3): 85-107. ##
Healy, P.M. and Wahlen, J.M. (1998). A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting. Working Paper, Available at: http://ssrn.com. ##
Horngren, C.T., Foster, G. and Datar, S.M. (2006). Cost accounting: A managerial emphasis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ##
Kama, I. and Weiss, D. (2010). Do managers’ deliberate decisions induce sticky costs? Working Paper, Tel Aviv University. ##
Ketola, A.Y. (2009). Earning management shareholder' POV Bachelor Thesis, Lappeenranta University of Technology. ##
Markarian, G. and Santalo, J. (2010). Product Market Competition, Information and Earnings Management. IE Business School Working Paper, DE8-131-I. ##
Medeiros, O.R. and Costa, P.S. (2004). Cost stickiness in brazilian firms.Working Paper, Available at: http://ssrn.com. ##
Roychowdhury, S. (2006). “Earnings Management through Real Activities Manipulation”. Journal of Accounting Economies, 42 (3) : 335-370. ##
Weiss, D. (2010). “Cost Behavior and Analysts Earnings Forecasts”. The Accounting Review, 85 (4): 1441-1471. ##
Xue, S. and Hong, Y. (2015). “Earnings Management, Corporate Governance and Expense Stickness”. China Journal of Accounting Research, Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.cjar.2015.02.001. ##
Zang, A.Y. (2012). “Evidence on the trade-off between Real Activities Manipulation and Accrual Based Earnings Management”. The Accounting Review, 87 (2): 675-703. ##