بررسی تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیاتی در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشستة حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هزینة مالیات از جمله هزینه‌هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می­شود و تأثیر زیادی بر سود خالص شرکت دارد. چنانچه مدیر بتواند نرخ مؤثر مالیات را در بلند مدت کاهش داده و مالیات کم‌تری پرداخت کند، مالیات را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود عملکرد بهتری برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت زیرا منجر به افزایش سود خالص شرکت پس از مالیات و کاهش خروج وجه نقد می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده­های تابلویی و برای دورة زمانی 1387 الی 1393 بوده و شرکت‌های نمونه این تحقیق نیز با استفاده از روش حذف سیستماتیک به تعداد ۱۶۰ شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های نظام راهبری شرکتی شامل اندازة هیأت مدیره، استقلال و پاداش هیأت مدیره باعث کاهش مدیریت مالیاتی و مدیریت سود می‌شوند که این نتایج مطابق با تئوری نمایندگی بوده و توانایی این ابزارهای نظارتی در کاهش مدیریت سود شرکت‌ها را نشان می‌دهد. به طور کلی هنگامی که هیأت مدیره مستقل و از نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد، فرار مالیاتی شرکت کاهش می‌یابد و در نتیجه، مدیریت مالیاتی نیز کم‌تر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Characteristics of Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Alireza Tabousian 2
1 Retired Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, and Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 M.A. in Accounting, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

If a manager can reduce the effective tax rate in the long run and pay lower taxes, this implies tax management. The better this is handeled, the better the company's management, because it leads to an increase in net profit after tax. On the other hand, these accruals enable  the managers to abuse the flexibility of the practices and accounting principles and distort the information content of earnings. Corporate governance reduces the occurrence of earnings management, and possibly improves investors' understanding of the companies' performance validity. The aim of this study was to investigate the relationship between characteristics of corporate governance, earnings management and tax management in companies listed on the stock exchange securities in Tehran. Hypothesis testing was performed using multivariate regression and panel data for the period from 2008 to 2014 and 160 companies among the companies listed on the Tehran Stock Exchange were selected as the sample using systematic elimination method. The results showed that the characteristics of corporate governance reduce earnings and tax management. These results are consistent with agency theory and indicate the ability of these surveillance tools to reduce the earnings management of the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Tax management
  • Corporate Governance