نویسنده = محمدحسین قدیریان‌آرانی
سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 59-76

10.22055/jiar.2017.22017.1122

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی


حسن شهرت: منظر پنجم ارزیابی متوازن

دوره 3، شماره 12، آذر 1395، صفحه 83-110

10.22055/jiar.2017.18998.1059

محمد نمازی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی