سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نتایج بسیاری از پژوهش‌ها حاکی از آن است تغییر هزینه‌ها متناسب با تغییرات فروش نیست. با توجه به افزایش اهمیت دارایی‌های نامشهود در هزارة سوم، هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی تأثیر سرمایة ساختاری به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود بر چسبندگی هزینه‌های عمومی، اداری و فروش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا اطلاعات 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384-1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری سرمایة ساختاری از الگوی پالیک (2000) استفاده شد. همچنین، به ‌منظور آزمون فرضیة پژوهش الگوی بسط‌یافتة اندرسون و همکاران (2003) به‌کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندة آن است که اگر چه هزینه‌های عمومی، اداری و فروش رفتاری چسبنده دارند اما رابطة معنی‌داری بین سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Capital and Sticky Behavior of Selling, General & Administrative Expenses: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Mohammad Hossein Ghadirian Arani 2
  • Mohammad Sadeghzadeh Maharluie 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Many studies have showed that changes in costs are not appropriated to the changes in sales. As importance of intangible assets is increased in the third millennium, the main purpose of this study is to investigate empirically the impact of structural capital as one of the most important intangible assets, on stickiness of selling, general and administrative (SG&A) expenses for listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Therefore, in this study data of a sample consisting of 110 listed companies in the TSE in period from 2005 to 2014 was investigated. Pulic’s (2000) model was employed to measure structural capital. Also, to test the hypothesis, an extended model of Anderson, Banker and Janakiraman’s (2003) was used. Results indicated that although the behavior of SG&A expenses is sticky, there is no significant relationship between capital structure and sticky behavior of SG&A expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost stickiness
  • Intangible Assets
  • Structural Capital
  • Tehran Stock Exchange