قابلیت اتکای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز

2 دکتری حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، اطلاعات 87 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1394 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شد. همچنین، رخداد تجدید ارائه با اهمیت و شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان سنجه‌های معکوسی از قابلیت اتکای اطلاعات مالی به‌کار گرفته شد. به منظور دستیابی به هدف‌های پژوهش دو فرضیه تدوین و رگرسیون خطی چندمتغیره با روش داده‌های ترکیبی برای آزمون آن‌ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که رخداد تجدید ارائه با اهمیت و شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی با عدم تقارن اطلاعاتی به‌ گونه‌ای مثبت رابطه دارد. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بین قابلیت اتکای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Information Reliability and Information Asymmetry: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Mohammad-Hossein Ghadirian-Arani 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between financial information reliability and information asymmetry for the listed companies on Tehran Stock Exchange. To this aim, a sample of 87 listed companies on the Tehran Stock Exchange from 2008 to 2015 were collected and investigated. The bid-ask spread was selected as information asymmetry measure. Also, material financial restatement occurrence and magnitude of financial restatement were employed as adverse measures of financial information reliability. For the research purposes, two hypotheses were proposed. Multivariable linear regression analysis was used to test the hypotheses on a panel data mode. Findings from the study showed that the occurrence of material restatement and magnitude of restatement are positively related to information asymmetry. In other words, there is a negative relationship between financial information reliability measures and information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Information Reliability
  • Financial Restatement
  • Information Asymmetry
  • Tehran Stock Exchange