حسن شهرت: منظر پنجم ارزیابی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

ارزیابی متوازن یکی از روش‌های نوین حسابداری مدیریت است که از آن به‌ عنوان سیستم ارزیابی عملیات و مدیریت استراتژیک، چارچوب تغییرات سازمانی و ابزاری برای همسویی منافع استفاده می‌شود. این روش سعی در ایجاد توازن بین خواسته‌های ذی‌نفعان داخلی و خارجی سازمان دارد، اما فقط برخی از ذی‌نفعان (سهامداران، کارکنان و مشتریان) را مورد توجه قرار می‌دهد و به اعتباردهندگان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، دولت و عموم جامعه توجه نمی‌کند. همچنین در ارزیابی متوازن هم اهداف کوتاه‌مدت و هم اهداف بلندمدت مد نظر قرار می‌گیرند اما به اهدافی که توسعة پایدار را در پی دارند، توجه نمی‌شود. با توجه به مشکلات یاد شده، در پژوهش حاضر سعی بر این است که با افزودن حسن شهرت به جنبه‌های سنتی ارزیابی متوازن این تکنیک بسط و بهبود یابد. بنابراین هدف این پژوهش ارائة الگویی جدید از ارزیابی متوازن است که ضمن برقراری توازن میان خواسته‌های ذی‌نفعان، مسیر دستیابی به توسعة پایدار را نیز فراهم کند. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که الگوی جدید دارای مزایای عمده‌ای به شرح زیر است: 1) تأکید بیش‌تر بر دارایی‌های نامشهود؛ 2) توازن میان خواسته‌های تمامی ذی‌نفعان؛ 3) توازن میان نتایج و مسئولیت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی و دستیابی به توسعة پایدار؛ 4) تأکید بیش‌تر بر زنجیرة تأمین و 5) مناسب برای پیاده‌سازی و ارزیابی عملکرد اقیانوس آبی. این مزایا به گسترش دانش در زمینة حسابداری مدیریت به‌ ویژه در بحث تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی نیز می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reputation: The 5th Perspective of the Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi 1
  • Mohammad Hossein Ghadirian-Arani 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Balanced Scorecard (BSC) is one of the contemporary techniques of management accounting which is used as a system of operations evaluation and strategic management, organizational change framework and the means to align the interests. This method attempts to align the internal and external stakeholders’ interests. However, some of the relevant stakeholders (shareholders, employees and customers) are taken into consideration and no attention is paid to creditors, suppliers, government and the society in it. In addition, BSC considers short term and long term objectives but fails to pay attention to the objectives of sustainable development. Therefore, this study tries to improve BSC by adding the reputation perspective to the traditional perspectives. The main purpose of this study is to provides a contemporary model of BSC that not only aligns the interests of all stakeholders, but also provides a path to the sustainable development. It is concluded that the main advantages of the new model are as follows: 1) Focusing more on intangible assets; 2) aligning the interests of all stakeholders, 3) balancing between economic, social, environmental and political results and responsibilities and achieving sustainable development; 4) more emphasis on the supply chain; and 5) providing more basis for implementation and evaluation of the Blue Ocean Strategy. These advantages lead to the development of the management accounting, particularly in the formulation, implementation and evaluation of the strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BSC
  • Reputation
  • Social and Environmental Responsibility
  • Supply Chain
  • sustainability