بررسی تاثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. به همین منظور تعداد 87 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش محافظه‌کاری شرطی از دو معیار خان و واتسو احمد و دولمانو برای سنجش محافظه‌کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین و احمد و دولمان استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی رابطة بین محافظه‌کاری شرطی و اظهار نظر حسابرس نشان می‌دهد که رابطة معناداری بین محافظه‌کاری شرطی و تعدیل اظهار نظر حسابرس وجود ندارد. از طرفی بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی رابطة بین محافظه‌کاری غیرشرطی بر اساس مدل احمد و دولمان و اظهار نظر حسابرس، می‌توان گفت که بین محافظه‌کاری غیرشرطی و اظهار نظر حسابرس رابطة منفی معناداری وجود دارد؛ به ‌عبارت ‌دیگر با افزایش محافظه‌کاری غیرشرطی احتمال ارائه اظهار نظر تعدیل‌شده کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on Auditor's Opinion in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeed Samaei Rahni 1
  • Simin Poursasan 2
1 M.A. in Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 M.A. in Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The present study examines the effect of conditional and unconditional conservatism on the auditor's opinion in the companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 87 companies were surveyed during the period from 2009 to 2014. In this research, the conditional conservatism was assessed by two Khan and Watts and Ahmad and Dolman criteria and Givoly and Hayn and Ahmad and Dolman criteria were used to measure the unconditional conservatism. The results of the study of the relationship between conditional conservatism and the auditor's opinion show that there is no significant relationship between conditional conservatism and modifying the auditor's opinion. On the other hand, based on the results of the study on the relationship between non-conditional conservatism,following Ahmad and Dolman's model and the auditor's opinion, it can be said that there is a significant negative relationship between unconditional conservatism and the auditor's opinion; in other words, by increasing unconditional conservatism, the possibility of offering modified opinion decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Conservatism
  • Unconditional Conservatism
  • Auditor's Opinion
  • Logistic Regression