دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1397، صفحه 1-139