کلیدواژه‌ها = هزینه‌های تبلیغات
بررسی رابطة مدیریت سود و چسبندگی اجزای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

دوره 4، شماره 16، آذر 1396، صفحه 111-132

10.22055/jiar.2018.21907.1117

محمد مرفوع؛ علیرضا جوادی پور؛ محمد علی جاوید