نویسنده = فرهاد حاتمی
تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 3، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 1-18

10.22055/jiar.2016.12731

رضوان حجازی؛ بتول زارعی؛ فرهاد حاتمی