تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرک قدس، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش، ایران

چکیده

انتظار می‌رود که کیفیت حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد لیکن دارای سنجه‌ها و اثرات متفاوت است. به منظور بهبود فرآیند تصمیم‌گیری، پژوهش حاضر از میان این سنجه ها تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی، دورة گردش و طول دورة تصدی حسابرس را به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی بر هزینة نمایندگی به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های بورسی ارزیابی می‌نماید. در این راستا از 1386 تا 1393، تعداد 888 سال- شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از رگرسیون چندمتغیره و با در نظر گرفتن تعدادی متغیر کنترلی اثرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. بر أساس نتایج پژوهش، تنها چرخش مؤسسة حسابرسی رابطة معنی‌داری با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. از میان متغیرهای کنترلی نیز رابطة میان اندازة شرکت و نسبت بدهی مثبت و معنی‌دار است. با توجه به نتایج پژوهش به سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه می­شود برای افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود اطلاعات در دسترس استفاده‌کنندگان، به هزینه‌های نمایندگی توجه ویژه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Asymmetry on Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Batool Zarei 2
  • Farhad Hatami 3
1 Professor of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Shar-e-Qods Branch, Tehran, Iran
3 M.A. in Accounting, Islamic Azad University, Kish International Branch, Iran
چکیده [English]

It is expected that audit quality decrease information asymmetry. However, audit quality has different proxies and their effect will be different. Among these proxies this research reviews the effect of audit size, auditor tenure and turn, on agency costs as a proxy of information asymmetry in Tehran Stock Exchange. In this way, this research uses multivariate regression for a sample of 888 companies between 2007 and 2015 and controls factors known to impact information asymmetry. According to the results, among three proxies of audit quality, only audit turn shows positive and meaningful relationship with information asymmetry. In addition، among control variables, company size and debit ratio have same effect on it. As such, in order to increase audit quality and improve available informations, it is recommended that Iran Stock Exchange Organization pay more attention to agency costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Information Asymmetry
  • Agency costs