تبیین مدل پیش‌بینی پاداش هیأت مدیره بر اساس ابعاد دقت، حساسیت و افق زمانی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و مشکلات نمایندگی مربوطه، اگر پاداش تناسبی با عملکرد واقعی مدیران نداشته باشد نه تنها سبب افزایش ارزش شرکت نشده بلکه ابزاری برای انتقال ثروت خواهد بود. بر اساس نتایج پژوهش­ها، شاخص­های مهم سنجش عملکرد در برنامه­های پاداش، دقت، حساسیت و افق زمانی سود هستند که در این پژوهش سعی بر تبیین مدل پیش‌بینی پاداش هیأت مدیره در ایران بر اساس ابعاد پیش­گفته سود است. برای این منظور از داده­های 121 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 تا 1394، رگرسیون چند متغیره با مدل داده­های ترکیبی و روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهند پاداش با ابعاد دقت سود، قرابت و همخوانی کم‌تری دارد به عبارتی انگیزه­های فرصت‌طلبانه مدیران در دست­آویز قراردادن سودها برای دستیابی به منافع شخصی خودشان، مورد توجه کافی قرار نگرفته است ولی پاداش با ابعاد حساسیت و افق زمانی سود، قرابت و همخوانی بیش‌تری دارد و در نهایت مدل پیش­بینی پاداش ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing the Forecasting Model of Board of Director’s Compensation Based on Precision, Sensitivity and Time Horizon Dimensions of Profit in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Rahim Bonabi Ghadim 1
  • Sayed Ali Vaez 2
  • Amir Hosein Montazer Hojat 3
1 Ph.D. Student in Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

If there is no proper fit between the compensation and the actual performance of managers, due to the separation of ownership from management and related agency problems, not only does this decrease corporate value but it also will be a means to transfer wealth. According to the results of research, important indicators to measure the performance in  compensation contracts are profits accuracy, sensitivity and time horizons. This paper attempts to explain the board of directors compensation model in Iran based on the above dimensions of profit. To this aim, the data related to 121companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2009 to 2016 were extracted and regression and factor analysis were used to test the hypothesis. The results showed that the compensation is less related to the accuracy of profit, so the opportunistic incentives to harness profits to achieve manager’s interests have not been considered sufficiently. But compensation is more consistent with the sensitivity and time horizons of profit, and finally the reward prediction model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of director’s compensation
  • Profit precision
  • Profit sensitivity and Profit time horizon