تأثیر اجتناب مالیاتی و نظام راهبری شرکتی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت­ها از طریق مالیات تأمین می‌شود. اجتناب از پرداخت مالیات باعث می­شود تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است، کم‌تر باشد. بنابراین، از جمله موضوعات بسیار مهم بحث اجتناب از پرداخت مالیات و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می‌شود. این پژوهش به بررسی رابطة اجتناب مالیاتی و نظام راهبری شرکتی بر حق‌الزحمة حسابرسی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و جهت نمونه‌گیری از حذف سامانمند استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی انجام شده روی 142 شرکت طی بازه زمانی 1387 الی 1393، حاکی از آن بوده است که بین نظام راهبری شرکتی و حق‌الزحمة حسابرسی رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین بین اجتناب مالیاتی و حق‌الزحمة حسابرسی رابطة معنادار منفی وجود دارد. نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که نظام راهبری شرکتی اثر تعاملی بر رابطة بین اجتناب مالیاتی و حق‌الزحمة حسابرسی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tax Avoidance and Audit Fees Corporate Governance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shokrollahi 1
  • Naser Izadinia 2
  • Gholamreza Soleymanian 3
1 M.A. in Accounting, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Instructor of Accounting, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The bulk of government revenue sources could be provided through tax. Tax avoidance causes the tax revenues of countries to appear less than what has been estimated. Thus, tax avoidance, the factors affecting it, and the results obtained would be considered as crucial topics in this area. This study examines the impact of tax avoidance and corporate governance on audit fees among the companies listed in Tehran stock exchange. In this paper, the multiple linear regression model was used to test the hypothesis. In addition, systematic elimination was used for sampling. Based on the results obtained from 142 companies during 2008 to 2015, there was no relationship between corporate governance and audit fees. Furthermore, there was a significant and negative relationship between tax avoidance and audit fees. Moreover, according to the results, cooperate governance showed no effect on the relationship between tax avoidance and audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Avoidance
  • Corporate Governance
  • Audit Fees