بررسی تأثیر متغیر تعدیلی شدت اخلاقی ادراک شده بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب توسط حسابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیر تعدیلی شدت اخلاقی بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب توسط حسابداران است. بدین منظور، اثر تعدیل‌کنندگی شدت اخلاقی ادراک شده بر تأثیر متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارش موارد تقلب، هنجارهای غیرعینی و دینداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در صورت‌های مالی توسط حسابداران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های پیمایشی است و نمونة آماری این پژوهش را 183 نفر از حسابداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می‌دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که شدت اخلاقی ادراک شده تأثیر متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارش موارد تقلب و هنجارهای غیرعینی را تعدیل خواهد کرد، اما تأثیر سازه دینداری را تعدیل نخواهد کرد. همچنین، قصد گزارش داخلی موارد تقلب به طور معناداری در مردان بیش‌تر از زنان است و سطح تحصیلات دارای تأثیر مثبت و معنادار و تجربه دارای تأثیر منفی و معنادار بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در صورت‌های مالی است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که به منظور تقویت کنترل داخلی و ترویج گزارش موارد تقلب، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه‌های آموزشی که با هدف افزایش آگاهی حسابداران از معضلات اخلاقی و ارتقای ادراک آن‌ها از شدت اخلاقی این موارد صورت می‌گیرد، حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Effect of Perceived Moral Intensity on Accountants’ Intentions of Internal Reporting Fraud

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi 1
  • Fahime Ebrahimi 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz
2 PhD Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the moderating effect of perceived moral intensity on accountants’ intentions of reporting fraud. In doing so, we examined the moderating role of perceived moral intensity in the effect of organizational justice, attitude towards whistle-blowing, subjective norms, and religiosity on accountants’ intentions to internally report fraud in financial statements. This is a survey research and the statistical population is comprised of accountants of companies listed on Tehran Stock Exchange in 2015. Hypothesis testing using ordinary least-squares regression revealed that perceived moral intensity moderates the effects of organizational justice, attitude towards whistle-blowing and subjective norms but it does not moderate the effect of religiosity. Moreover, intentions of whistle blowing in male accountants is significantly higher than female accountants and education level and experience have significant positive and negative effects on intentions of whistle-blowing, respectively. Therefore, we could conclude that mechanisms such as training programs that aim at enhancement of accountants’ awareness of ethical issues and promoting their perceived moral intensity are of utmost importance for improving internal controls and increasing instances of fraud reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Whistle-Blowing
  • organizational justice
  • Subjective Norms
  • religiosity
  • Perceived Moral Intensity