بررسی رابطة بین رقابت بازار محصولات و میزان محتوای اطلاعاتی موجود در اعلان سودهای فصلی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری مؤسسة آموزش عالی رجاء قزوین

2 کارشناس‌ارشد حسابداری مؤسسة آموزش عالی رجاء قزوین

چکیده

در این تحقیق به بررسی وجود و میزان ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رقابت‌پذیری در بازار محصولات شرکت‌ها و همچنین عواملی همچون اندازه، اهرم مالی و فرصت‌های رشد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع از داده‌های موجود در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 87 تا 91 استفاده شد. داده‌ها با استفاده روش رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که اعلان‌های فصلی سود شرکت‌ها به بازار حاوی محتوای اطلاعاتی بوده و این محتوای اطلاعاتی با رقابت بازار محصولات شرکت‌ها ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین آزمون سایر متغیرها نشان از عدم وجود رابطة بین محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی با آن‌ها را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Product Market Competition and Information Content in Quarterly Earnings Announcement

نویسندگان [English]

  • Hassan Hemmati 1
  • Hossein Kazemi 1
  • Abdollah Varmazyar 2
چکیده [English]

This study examines the relationship between information content in quarterly earnings announcement of Tehran Stock Exchange with firm’s product market competition in the presence of factors such as firm size, leverage and future growth opportunity in different industries. For this purpose, data of Stock Exchange for the period 1387-1391 were gathered. We used regression for examining synthetic data. Results show that quarterly earnings announcement and information content have a positive relation with product market competition. Examination of other variables also showed that these variables have no relationship with information content in quarterly earnings announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Content
  • Quarterly earnings announcement
  • Product market competition