بررسی تأثیر اخبار خوب و بد بر درک سرمایه‌گذاران از میزان پایداری اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه حسابداری و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخبار خوب و بد بر روی پایداری اجزاء سود و وزن‌دهی بازار بورس اوراق بهادار تهران به این اجزاء است. برای اندازه‌گیری اخبار بد و خوب از بازده سال آتی و برای اندازه‌گیری میزان وزن‌دهی غلط بازار از آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی 216 شرکت (2117 سال- شرکت) در 18 صنعت فعال بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة سال‌های بین 1381 تا 1392 استخراج گردیده است. به طور کلی نتایج پژوهش‌ بیانگر آن است که در شرایط وجود اخبار بد ضریب پایداری بخش تعهدی سود به صورت معناداری کاهش می‌یابد، اما این کاهش در شرایط وجود اخبار خوب، معنادار نیست. به علاوه نتایج آزمون میشکین نشان می‌دهد که بازار در رابطه با پایداری اجزاء سود به شدت دچار عدم کارایی است و تمامی ضرایب پایداری اجزاء سود را در شرایط مختلف کم‌تر از حد وزن‌دهی می‌کند، با این حال، بازار اثر اخبار خوب و بد را به عنوان عاملی که باعث افزایش پایداری اجزاء سود می‌شود، لحاظ می‌کند و در این راه دچار بزرگ‌نمایی می‌شود.
طبقه‌بندی موضوعی: G12, G14

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Good and Bad News on Investors' Perception of the Persistence of Accruals

نویسندگان [English]

  • Nader Nikbakht 1
  • Abbas Aflatooni 2
چکیده [English]

This study examines the impact of bad and good news on the persistence of the earnings components and consequently misprices these components in Tehran stock exchange market. We use next year returns to measure the good and bad news, and also apply Mishkin test (1983) to measure the market mispricing. The required data is extracted from the financial statements of 216 companies (2117 firm- years) in 18 active industries in Tehran stock exchange between 2002 and 2013 years. The results indicated that in terms of bad news, accrual persistence ratio of earnings reduces significantly, but this reduction in terms of good news is not significant. In addition, Mishkin test results showed that the market is not efficient about the persistence of earnings components at all, and all persistence ratio of earnings components is priced lower than the actual in different conditions, but the market considers the effect of good and bad news as a factor that increases the persistence of earnings components and in its estimation, exaggeration may occur.
JEL classification: G12, G14

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persistence of Profit
  • Market Efficiency
  • Mishkin Test