اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ولی خدادادی

دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

vkhodadadiscu.ac.ir
06133330011-19 4457

مدیر مسئول

سید علی واعظ

دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

sa.vaezgmail.com
06133330011-19 4455

اعضای هیات تحریریه

حسین اعتمادی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

etemadihmodares.ac.ir

جعفر باباجانی

دکتری حسابداری استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jafar.babajanigmail.com

علی ثقفی

دکتری حسابداری استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ali_saghafi111yahoo.com

رضوان حجازی

دکتری حسابداری استاد دانشگاه الزهرا

hejazi33yahoo.com

ولی خدادادی

دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

vkhodadadiscu.ac.ir
06133330011-19 4457

احمد خدامی پور

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

khodamipouruk.ac.ir

شکرالله خواجوی

دکتری حسابداری استاد دانشگاه شیراز

shkhajavirose.shirazu.ac.ir

محسن دستگیر

دکتری حسابداری استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

mdastgirhotmail.com

محمد رمضان احمدی

دکتری حسابداری استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

ahmadi_mscu.ac.ir

محمد عرب مازاریزدی

دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

marabmazarsbu.ac.ir

غلامحسین مهدوی

حسابداری استاد دانشگاه شیراز، شیراز

ghmahdavirose.shirazu.ac.ir

ساسان مهرانی

دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه تهران

smehraniut.ac.ir

محمد نمازی

دکتری حسابداری استاد دانشگاه شیراز

mnamazirose.shirazu.ac.ir

سیدعلی واعظ

دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

sa.vaezgmail.com

سیدعباس هاشمی

دکتری حسابداری دانشیار دانشگاه اصفهان

a.hashemi2yahoo.com

مدیر داخلی

سعید حاجی زاده

حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری

saeed.hajizadehgmail.com

کارشناس نشریه

الهام فرهادی راد

کارشناسی زبان انگلیسی کارشناس مجله بررسی های حسابداری

journals.scu.ac.ir/
iarscu.ac.ir
061-33362576