دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، آذر 1395، صفحه 1-136