دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 1-136