دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 1-147 
نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها

صفحه 97-119

نظام‌الدین رحیمیان؛ حمید محمدی؛ معصومه صالحی‌راد