دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 1-108 
نیاز به بهبود در گزارش‌دهی مرسوم حسابرسی

صفحه 1-17

محمدامید اخگر؛ ناصح حیدریان؛ خسرو رحیمی