مقایسه توان توضیح‌دهندگی مدل چهار عاملی ‌‌هاو و همکاران و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان،مسجدسلیمان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه توان توضیح‌دهندگی مدل چهار عاملی ‌‌هاو و همکاران و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام در ‌شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 147 شرکت طی سال‌های 1386 الی 1394 به روش نمونه‌گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه‌ای و همبستگی می‌باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده‌های تلفیقی در قالب نرم‌افزارهای Eviews وStata  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ضریب تعیین تعدیل‌شده دو مدل که حاکی از قدرت توضیح‌دهندگی آنهاست، با هم برابر هستند. همچنین میانگین مجذور خطا و میانگین قدرمطلق خطای هر دو مدل تفاوت معناداری با هم ندارند. بنابراین، نتایج حاکی از این است که در دوره پژوهش، قدرت توضیح‌دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل چهار عاملی ‌‌هاو و همکاران در پیش‌بینی بازده مورد انتظار تفاوت معنی‌داری از یکدیگر ندارند. لذا سرمایه‌گذاران جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری خود، از هر دو مدل برای پیش‌بینی بازده مورد انتظار می‌توانند استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of explanatory power of Hou et al. four-factor model and Fama and French’s five-factor model to forecast expected return

نویسندگان [English]

  • Allah Karam Salehi 1
  • Samira Hashemi Bolmiri 2
1 Department of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-soleiman Branch. Masjed-soleiman, Iran
2 M.A. Student of Business Management, Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr,
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the explanatory power of Hou et al. four-factor model and Fama and French’s five-factor model to predict the expected stock return in listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample consisting of 147 firms during the period of 2006 to 2015 has been selected. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were incorporated and to test the research hypotheses, multiple regression approach with the pooled data approach through the software’s Eviews and Stata has been used. The findings indicate that the adjusted coefficient of determination, which shows the explanatory power of their two models together, is equal. The mean squared error and mean absolute error of both models also are not significantly different. Thus, the results demonstrated that in the course of the study, the explanatory power of the French’s five-factor model with Hou et al. four-factor model, in anticipation of expected returns is not significantly different from each other.  Therefore, investors can use both models to predict expected returns to form their investment portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fama and French’s five-factor model
  • Hou et al. four-factor model
  • Expected return