بررسی میزان پایداری اجزاء سود در دیدگاه مبانی اقتصادی با محاسبه ضریب حساسیت هر صنعت و مقایسه آن با میزان پایداری اجزاء سود در مبانی حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه ایلام و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

4 کارشناسی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

چکیده

سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان و دیگر استفاده‌کنندگان از صورت­های مالی همواره برای نیل به اهداف خود به دنبال پیش‌بینی سود می‌باشند از همین رو به دنبال درک این مسئله هستند، که کدام یک از اجزا سود بر پیش‌بینی سود تأثیر گذارتر و پایدارتر است. در پژوهش حاضر به بررسی میزان پایداری اجزاء سود ازدیدگاه مبانی اقتصادی شامل سود سیستماتیک وسود غیر سیستماتیک و مقایسه آن با مبانی حسابداری شامل سود نقدی و سود تعهدی در بازه زمانی 8 ساله بین سال­های 1388تا 1395 شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (طبقه‌بندی شده در 13 صنعت و مشتمل بر 1000 سال- شرکت) پرداخته شده است. با بررسی داده‌ها و تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی پژوهش نتایج فرضیة اول حاکی ازآن است که، بر اساس مبانی اقتصادی، سود سیستماتیک از سود غیرسیستماتیک پایدارتر است. همچنین نتایج حاصل از فرضیة دوم نشان می­دهد که بر اساس مبانی حسابداری ، سودنقدی از سود تعهدی پایدارتر است. نتایج حاصل از آزمون اضافی بر اساس رگرسیون سالانه بیانگر این موضوع است که اجزاء سود در مبانی اقتصادی از اجزاء سود در مبانی حسابداری پایدارتراست بعبارت دیگر سود­های ناشی از عوامل کلی اقتصاد (سود سیستماتیک) بیشترین پایداری و جزء تعهدی سود کمترین پایداری را دارد. همچنین صنعت کانی‌های فلزی، کاشی و سرامیک، مواد شیمیایی و کانی‌های غیرفلزی بیشترین ضریب حساسیت را نسبت به عوامل کلی اقتصاد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Persistence Component Earning in Economic Foundations with Calculation Coefficient Sensitivity Each Industry and Comparison with Persistence Component Earnings in Accounting Fundamentals

نویسندگان [English]

  • Ali Sayadi Somar 1
  • Farshad sabzali poor 2
  • hadis nazarbigi dehbalae 3
  • Rasmiye radmehr 4
1 Ph.D. Student of Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, and Lecturer of Accounting, Ilam University, Ilam
2 Ph.D. Student accounting of Tarbiat Modares University and Instructor accounting ilam University
3 MSc accounting Islamic Azad University, Branch, ilam
4 Management, Islamic Azad University,Department of Literature and Humanities,
چکیده [English]

Investors and creditors and other users of financial statements are to achieve their goals for their earnings forecasts. Hence to understand this problem, which is a component of profit on the earnings forecasts is more effective and Persistence. In this study, the persistence of the components of earning perspective economic fundamentals, including systematic earnings and unsystematic earnings and comparison with the basics of accounting, including cash earning  and accrual earning during the period of 8 years between 1388 to 1395 companies listed on Tehran Stock Exchange (classified in 13 industries and include 1000 year-Company) has been paid. By examining the data and analyzing the regression model of the research, the results shows that first hypothesis based on economic foundations of, systematic earning of unsystematic earning is persistences. Also the results of the second hypothesis shows that the basis of accounting fundamentals, cash Component of earning of accrual component of earning is persistences. The results of additional tests based on annual regression indicate that components earning in economic fundamentals more Persistence of components earning in accounting fundamentals. In other words, profits arising from general economic factors (systematic earning) have most persistence and accrual parts of earning have lowest persistence earning. Also Mining metal industry, ceramic tile, chemicals and non-metallic minerals have the highest coefficient sensitivity to general economic factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning persistence
  • cash Component of earning
  • Accrual Component of earning
  • systematic earning
  • unsystematic earning