رابطة بین فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حسابرسی، دانشگاه آموزش عالی رجاء، قزوین

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آموزش عالی رجاء، قزوین

3 استادیار حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین فرصت سرمایه‌گذاری شرکت­ها و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.‌ برای این منظور جهت اندازه‌گیری فرصت سرمایه‌گذاری از روش رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس سه معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، استفاده ‌شده است. جامعة آماری این پژوهش شامل 77 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که در دورة زمانی 1382-1395 بررسی گردید و آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل دیتا انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌های با فرصت سرمایه‌گذاری بیشتر در مقایسه با سایر شرکت‌ها، تأخیر در گزارش حسابرسی کوتاه‌تری دارند.‌ افزون بر این، بر مبنای آزمون تحلیل حساسیت، نتایج به‌ دست ‌آمده مؤید آن است که، بین فرصت‌ سرمایه‌گذاری غیرعادی شرکت‌ها و تأخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی رابطة منفی و معناداری برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Companies’ Investment Opportunity and Audit Report Lag

نویسندگان [English]

  • Hannaneh Aghabalaei Bakhtiar 1
  • Fatemeh Sarraf 2
  • Hassan Farajzadeh Dehkordi 3
1 Auditing, Raja Higher Education Institute, Qazvin
2 Assistant Professor of Accounting Institute of Higher Education Raja, Qazvin
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between investment opportunity of companies and audit report lag in companies accepted in Tehran Stock Exchange. In order to measure the investment opportunity, the method of ranking the companies is used which is based on three criteria of the ratio of market value to book value of assets, the ratio of market value to book value of equity and Gross property, plant and equipment ratio. The statistical population of this study included 77 active companies in Tehran Stock Exchange, which was studied during the period 2003-2016. The research hypotheses were tested using regression analysis of data panel. The results of the research show that companies with more investment opportunity than other companies have shorter audit report lag. Moreover, based on the sensitivity analysis, the results confirm a negative and significant relationship between the abnormal investment opportunity of the companies and the abnormal audit report lag.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit report lag
  • Abnormal audit report lag
  • Investment opportunity