بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام (مطالعه موردی بانک ها و موسسات بیمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بانک‌ها و موسسات بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محافظه کاری حسابداری شامل دو نوع شرطی و غیر شرطی بوده که برای اندازه گیری آن‌ها به ترتیب از مدل خان واتس (2009) و گیولی و هین (2000) استفاده شده است. بدین منظور دو فرضیه تدوین و داده‏های مربوط به 27 بانک و موسسه بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی بین سالهای 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات تلفیقی بررسی و آزمون شد.بر این اساس نتایج بدست آمده نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت آتی سهام دارند؛ بدین معنی که محافظه‌کاری به‌عنوان یک مکانیزم راهبردی، انگیزه‌های مدیریت را جهت تسریع در افشای اخبار خوب و تأخیر در افشای اخبار بد محدود کرده و از این طریق موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کاهش خطر سقوط قیمت آتی سهام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the impact of Accounting Conditional and Unconditional conservatism on the Stock Future Price Crash Risk: Banks and Insurance-level evidences

نویسنده [English]

  • Mohamad Hosein Ghalambor
Instructor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study investigated the effect of accounting conservatism on stock future price crash risk for banks and insurance. For this purpose, two hypotheses were developed and with data of 27 banks and insurance listed on Tehran stock exchange during the period of 2010-2016 were examined. Accounting conservatism includes conservative and unconservative that has been used for their measurement by using the Khan Watts (2009) and Givoly & Hayn (2000) models, respectively. Finally, the research hypotheses were tested by using pooled data. The findings of this study suggest that conditional and unconditional conservatism has a negative and significant effect on the stock price crash risk. This means that accounting conservatism as a strategic mechanism limits management incentives and abilities to accelerate the disclosure of good news and delays in exposing bad news, thereby information asymmetry reduce and this will reduce stock future price crash risk for banks and insurance listed on Tehran stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting conservatism
  • Conditional Conservatism
  • Unconditional Conservatism
  • stock price crash risk