بررسی اثر تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر تئوری سلسله مراتب تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر تئوری سلسله مراتب تأمین مالی در شرکت‎های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش نمونۀ آماری متشکل از 159 شرکت (1590 سال ـ شرکت) پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی دورۀ زمانی از سال 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه‌ها ی این پژوهش با ا استفاده از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) آزمون شده‌اند. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ این است که در حالت کلی سلسله مراتب تأمین مالی در دوره مورد بحث در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران رعایت نشده است و در اکثر موارد شرکت‌ها برای تأمین مالی تصمیمات سرمایه‌گذاری مختلف، بیشتر از منابع خارج از سازمان استفاده می‌کنند. همچنین با اضافه کردن عدم تقارن اطلاعاتی به‌عنوان متغیر تعدیل کننده به مدل پژوهش، نتایج نشان‌دهندۀ گرایش بیش‌ازپیش شرکت‌ها به تأمین منابع مالی برون‌سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Information asymmetry adjusted effect on finance hierarchical theory of listed companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • shokrollah khajavi 1
  • Akram Fathali 2
  • Alireza Pourgoudarzi 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A. in Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The goal of this research is to study the Information asymmetry adjusted effect on finance hierarchical theory of listed companies of Tehran Stock Exchange. The study includes the time period during 1386 to 1395. The statistical sample of this research includes 159 firms (1590 firms-years) which were in listed companies of Tehran Stock Exchange. The hypotheses of this research have been tested by seemingly unrelated regression (SUR) using. According to the results of the tested hypotheses got cleared that finance hierarchical is not utilized during mentioned period, generally and in most cases companies’ various investment decisions of financing have been made according to outsources with more tendency. The results were obtained without information asymmetry considering. Afterwards, when information asymmetry is getting considered to model of this research as the moderator variable added, the results indicate that companies have more tendencies to outsource financing in their situations in contrast with other financing method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Finance Hierarchical Theory
  • Seemingly Unrelated Regression
  • Information Asymmetry
  • Moderator Variable