نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی و محدودیت تامین مالی بر رابطه بین مازاد نگه داشت وجه نقد و تغییر در ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حسابداری، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه

2 گروه آموزشی حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، ایران

چکیده

پاسخگویی به عناصر معینی از سیاست‌های مالی مانند تامین مالی، سهامدار نهادی و نقدینگی که شرکت برای تداوم به آن نیاز دارد به مدیران برای گسترش یک برنامه مشخص کمک می‌کند. این پژوهش، به بررسی نقش تعدیل‌کننده سهام‌داران نهادی و محدودیت تامین مالی بر رابطه بین مازاد نگه‌داشت وجه نقد و تغییر در ارزش شرکت می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 هستند که با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه‌ای متشکل از 104 شرکت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای تجزیه ‌و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ‌ها از مدل‌های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مازاد نگاه‌داشت وجه نقد بر ارزش شرکت تاثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان داد که محدودیت مالی بر رابطه بین مازاد نگاه‌داشت وجه نقد و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. علاوه براین نتایج نشان دهنده این موضوع است که در حضور سهامداران نهادی و وجود محدودیت مالی رابطه بین مازاد نگاه‌داشت وجه‌نقد و ارزش شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional Ownership Moderating Role and Financing Constraints on Relation between Excess of Cash Holding and Change in Firm Value

نویسندگان [English]

  • Alireza Jafari 1
  • mohsen jafari 2
1 Ph.D. Student and Instructor of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
2 Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch, Iran
چکیده [English]

Responsiveness to certain elements of financial policies such as financing, institutional Ownership and liquidity that the firm needs to continue to help managers to develop a specific plan.This research purpose is to investigate Institutional Ownership moderating role and Financing Constraints on relation between excess of cash holding and change in firm value. The statistical population consists of all companies accepted in Tehran stock exchange in which a sample of 104 firms selected using systematic elimination method then investigated during the period of 2010-2015. For data analysis and Hypothesis Testing, statistical multiple Panel Data method by regression models were applied. Findings shows that excess of cash holding has a positive effect on firm value. In addition, results confirm that financial Constraints influences the relationship between excess of cash holding and firm value significantly. Besides, based on results the link between excess of cash holding and firm value is affected by presence of Institutional Ownership and financial Constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Ownership
  • Financing Constraints
  • Excess Cash Holdings
  • Firm Value