رابطة بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش اهرم مالی و فرصت‌های رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابرسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطة بین عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی و ارزش شرکت است. این پژوهش با استفاده از نظریه‌های سلسله مراتبی و هزینة نمایندگی سعی در ارزیابی این نکته دارد که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان به عنوان عامل تعیین‌کنندۀ ارزش شرکت مطرح است و رابطة مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می‌باشد. جامعة آماری تحقیق، تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که تعداد 132 شرکت آن به عنوان نمونه انتخاب ‌شده‌اند و طی بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی به منظور آزمون فرضیات و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطة منفی و معنی‌دار بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت بود و این رابطه توسط اهرم مالی تعدیل می‌شود. از طرفی فرصت‌های رشد رابطة عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تعدیل نمی­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Asymmetry and Firm Value: The Role of Financial Leverage and Growth Opportunities

نویسندگان [English]

  • Roohollah Seddighi 1
  • Mojtaba Alifamian 2
  • Shahin Shahverdyzadeh 3
1 Assistant Professor of Accounting, Allameh Tabatabaie, Tehran, Iran
2 PhD Student of Accounting, Allameh Tabatabaie, Tehran, Iran
3 M.A. Student of Auditing, Allameh Tabatabaie, Tehran, Iran
چکیده [English]

Drawing on pecking order and agency cost theories, this study assesses the extent to which information asymmetry is an important determinant of firm value and the extent to which this relationship is conditional on the leverage level of firms. The study also assesses the impact of information asymmetry on firm value and on high and low growth opportunity firms the statistical population of the research include all publicly-held companies listed in Tehran stock exchange (TSE) from which 132 companies were selected as the sample and examined in the period between 2012-2017. To test the hypotheses and estimate coefficiency, the statistical "panel data" technique was employed. Based on the research results the information asymmetry adversely influences firm value, and this effect is moderated by firm's leverage but this effect does not moderated with growth opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Asymmetry
  • Firm value. Financial Leverage and Growth Opportunities