ارتباط بین نوآوری، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

دیدگاه‌های مطرح شده درباره هموارسازی سود حاکی از آن است که هموارسازی سود از یک سو شفافیت اطلاعات را درباره چشم‌انداز آتی شرکت بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر، عملکرد واقعی شرکت را مبهم می‌سازد و انگیزه‌های فرصت‌طلبانه مدیران را برای هموار کردن سود‌ها تحریک می‌کند. بنابراین هموارسازی سود ممکن است با ذخیره کردن اطلاعات منفی از سوی مدیران همراه باشد. از این رو، پژوهش حاضر ببررسی ارتباط میان نوآوری سازمان، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد 80 شرکت برای دوره زمانی 1388-1394 انتخاب گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‌های تابلویی استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری سازمان موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می‌گردد. در نهایت شواهد حاکی از آن بود که در شرکت‌هایی که از فعالیت‌های نوآورانه استفاده می‌کنند، هموارسازی سود از سوی مدیران با کاهش احتمالی سقوط قیمت سهام مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Innovation, Income Smoothing and Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Vahid Taghizadeh Khanqah 1
  • Mehdi Zeynali 2
1 Ph.D. Student of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The views expressed in income smoothing suggests that one hand, income smoothing improves information transparency about the company's future prospects. On the other hand, obscures the actual performance and incentives to stimulate opportunistic managers to smooth earnings. Therefore, income smoothing may be accompanied by the storage of negative information from managers, and the organization's innovation can be an approach to prevent accumulation of negative information in the company. Hence, the present study to investigate relationship between innovation, income smoothing and stock prices crash risk of companies listed in Tehran Stock Exchange. In this respect, 80 companies were selected for the period 2008-2014. To analyze the data and test research hypotheses multivariate regression model and panel data has been used. The results show that there is a significant positive relationship between stock prices crash risk and income smoothing. Also the results showed that innovation is reduced the stock prices crash risk. The evidence showed that companies who use innovative activities, income smoothing by managers associated with a reduced stock prices crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Income Smoothing
  • Stock Prices Crash Risk
  • Intangible Assets