تأثیر محافظه‌کاری و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح اهرم مالی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

لازمه موفقیت و عملکرد مناسب شرکت‌ها، وجود ساختار حاکمیت شرکتی قوی برای نظارت بهتر بر مدیریت و استفاده از محافظه‌کاری جهت تسریع در شناسایی اخبار بد نسبت به اخبار خوب است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه‌کاری و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح اهرم مالی و عملکرد مالی است. نمونه پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1390 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به‌منظور سنجش محافظه‌کاری از معیار محافظه‌کاری شرطی خان و واتس (2009)، برای اندازه‌گیری حاکمیت شرکتی از متغیرهای اندازه هیئت‌ مدیره، اعضای غیرموظف هیئت ‌مدیره، مالکیت نهادی، شفافیت و افشا و برای عملکرد مالی از متغیر نرخ بازده دارایی‌ها استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش مؤید آن است که محافظه‌کاری و همچنین سطح اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی و معنی‌دار دارد، حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد و حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری بر رابطه بین سطح اهرم مالی و عملکرد مالی تأثیر معنی‌دار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Conservatism and Corporate Governance on the Relationship Between the Level of Financial Leverage and Financial Performance of the Listed Companies in the Tehran Stok Exchange

نویسندگان [English]

  • Naser Izadinia 1
  • Parisa Abdollahi 2
1 Associate Professor of Accounting, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 M.A. Student of Accounting, Shahid Ashrafi Isfahani University, Isfahan,Iran
چکیده [English]

The need for the success and performance of companies is the existence of a strong corporate governance structure to better monitor management and use conservatism to accelerate the detection of bad news than good news.The main purpose of this study is investigating the effect of conservatism and corporate governance on the relationship between financial leverage and financial performance.The research sample consists of 119 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2017.Multivariate regression model has been used To test hypotheses.In order to measure conservatism from the conditional conservatism of Khan and Watts(2009), to measuring corporate governance from board size variables, non-executive members of the board of directors, institutional ownership, transparency and disclosure and for the financial performance of the variable of return on assets has been used.The results of this study confirms that conservatism and financial leverage have a negative and meaningful effect on financial performance, corporate governance has a positive and meaningful effect on financial performance, Conservatism and corporate governance have a significant effect on the relationship between financial leverage and financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Corporate Governance
  • Financial Performance
  • Financial Leverage
  • Return on Assets