بررسی اثر تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی بر روابط بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر روابط بین جریان وجه نقد آزاد و اهرم مالی با سرعت تعدیل نگهداشت وجه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌‌باشد. به همین منظور اطلاعات مربوط به 60 شرکت در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1394 با استفاده از روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده‌ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که جریان وجه نقد آزاد و اهرم مالی با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطة مثبت دارد و همچنین حاکمیت شرکتی اثر تعدیل‌کننده بر روابط بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد دارد. این یافته‌ها نشان می‌­دهد که حاکمیت شرکتی با تأثیر مستقیم بر روابط بین جریان وجه نقد آزاد و اهرم مالی با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد، می‌تواند منجر به افزایش سرعت دستیابی به وجه نقد بهینه شده و مانعی در برابر انحراف از سطح وجه نقد بهینه شود. این یافته‌ها بیانگر تأکید مجددی بر لزوم توجه و استقرار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Corporate Governance on the Relationship among Leverage and Free Cash Flow and the Cash Holding Adjustments

نویسندگان [English]

  • Hossien Fakhari 1
  • Ahmad Asadzadeh 2
1 Associate Professor of Accounting, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 M.A. Student of Accounting, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is an investigating the effect of corporate governance on relationship between leverage and free cash flow with the cash holding adjustments in the listed companies of Tehran Stock Exchange. The importance of this research lies in its role in efficient management of cash holding for achievement of optimal cash also establishing a good policy for cash management. Therefore, information about 60 companies in Tehran Stock Exchange during 2003 to 2015 was gathered and analyzed using the Regression Method. The findings show that there is a direct relationship between the leverage and free cash flow with the cash holding adjustments. Also corporate governance positive effect on the relationship between financial leverage and Free cash flow with the cash holding adjustment. Findings suggest that the corporate governance company can have a direct impact on the relations between free cash flow and leverage and the cash holding adjustment. Findings also suggest that corporate governance can lead to increasing the speed of access to cash optimization and be an obstacle to deviating from the cash optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Cash
  • Adjustment speeds for cash holding
  • Leverage
  • Free cash flow
  • Corporate Governance