رابطة میان دارایی‌های ثبت‌نشده و افشای اطلاعات روی ضریب واکنش سود آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

2 استادیار حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

چکیده

اصول پذیرفته‌شده حسابداری چندان ابزاری جهت ثبت و گزارش مواردی چون هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان هزینة سرمایه‌ای در اختیار حسابداران قرار نداده است، حال آنکه این موارد تأثیر قابل‌توجهی در بازده و سود شرکت‌ها دارند. همین امر باعث شده، این قبیل اطلاعات به صورت هزینة جاری در صورت‌حساب سود و زیان شناسایی و از حساب‌ها حذف شوند؛ از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین دارایی‌های ثبت‌نشده و افشای اطلاعات روی ضریب واکنش سود آینده است. دارایی‌های ثبت‌نشده، جمع هزینه‌های پژوهش و توسعه و هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت در نظر گرفته‌شده است. اطلاعات مربوط به افشای اطلاعات نیز از شاخص شفافیت که هرساله توسط بورس اوراق بهادار برای شرکت‌های بورسی اعلام می‌شود، استخراج‌شده است. تعداد 163 شرکت به روش حذف مستقیم به عنوان نمونه انتخاب شد و اطلاعات آن‌ها طی سال‌های 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین دارایی‌های ثبت‌نشده و شفافیت اطلاعاتی رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیة دوم نشان می‌دهد که برای شرکت‌هایی با میزان بالای دارایی ثبت‌نشده، روابط بین بازده و سود جاری با افزایش سطح افشا کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Unrecoreded Assets and Information Disclosure on Future Earning Response Coeffecetion

نویسندگان [English]

  • Ali Saiidi 1
  • Hamidreza Imany 2
1 M.A. in Accounting, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

General accepted accounting principles have not offered accountants a tool for recording and reporting the research and development expenses as capital expenditures. These items, however, have a significant impact on the return and profitability of the firms. As a result, information recognized in the current expenses in profit and loss statements and is deleted from accounts. This research is aimed at investigating the relationship between unrecoreded assets and information disclosure the impact of this relationship on future earning response coeffecetion. Unrecorded assets are sum of research and development costs and capital costs. Informations about disclosure is collected from transparency index that is issued annualy for listed companies of Tehran stock exchange. The sample consists of 163 firms and their data were collected from 2009 to 2014. Results showed that there is positive and meaningful relationship between unrecorded assets and information transparency. Also, resulted show that for firms with high amount of unrecorded assets, the relations between current return and earning decrease by increasing disclosure level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and development cost
  • Capital costs
  • Unrecorded assets
  • Information disclosure
  • Financial transparency