بررسی رابطة بین آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان و دانش‌آموختگان حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری دانشگاه خاتم، تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

آگاهی و نگرش زیست‌محیطی موضوع مهمی برای حسابداران، با توجه به نقش اثرگذار آن‌ها در سازمان است. آگاهی می‌تواند به جلب حساسیت به مسائل زیست‌محیطی کمک کند. نگرش نیز چون ارزش‌ها و نگرانی‌های نسبت به محیط زیست را مستحکم و به مشارکت فعال در حفاظت و بهبود آن‌ها کمک می‌کنند، دارای اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطة بین آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویانو دانش‌آموختگان حسابداری است. این مطالعه پیمایشی- کاربردی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و دانش‌آموختگان حسابداری سطح کشور است. نمونه پژوهش شامل 119 نفر از دانشجویان و دانش‌آموختگان حسابداری مقطع‌های مختلف تحصیلی در کشور است. ابزار اندازه‌گیری پژوهش حاضر پرسشنامه است و برای تحلیل یافته‌ها پس از بررسی نرمال‌بودن داده‌ها به وسیلة نرم‌افزار SPSS نسخه 22، در قالب 7 فرضیه از آزمون‌های پارامتریک رگرسیون خطی تک‌متغیره،T  تک نمونه‌ای،T  مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان و دانش‌آموختگان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد، اما سایر فرضیه‌های پژوهش مبنی بر بالاتر از متوسط بودن سطح آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان و دانش‌آموختگان، تفاوت بین سطح آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان و دانش‌آموختگان زن و مرد و تفاوت بین آگاهی و نگرش زیست‌محیطی دانشجویان و دانش‌آموختگان مقطع‌های مختلف تحصیلی تأیید نشد. با توجه به اهمیت مسائل مرتبط با توسعة پایدار و محیط زیست، باید برنامه‌ریزی‌های لازم توسط مراکز آموزشی و دانشگاهی برای افزایش آگاهی و نگرش زیست‌محیطی صورت پذیرید تا حسابداران و دانشجویان این رشته به این مهم توجه کرده و ضمن حفاظت بیش‌تر از محیط زیست، نسبت به حفظ منابع و حقوق نسل‌های آتی نیز آگاهی بیش‌تری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Awareness and Environmental Attitude of Accounting Students and Graduates

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Hossein Rajabdorri 2
  • Amirreza khanizolan 2
1 Professor of Accounting at Khatam University, Tehran, Iran
2 Accounting Ph.D. Student and Member of Young Researchers and Elite Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Awareness and environmental attitude are important for accountants with their role in the organization. Awareness can help environmental issues by sensitivity absorbance. Attitudes are important because they firm up the values and concerns toward the environment and help active participation in protection and improvement of the environment. This applied survey research is aimed at studying the relationship between awareness and environmental attitude of accounting students students and graduates. The statistical society of the research includes all accounting students and graduates in the country. The sample of the research includes 119 students and graduates from various grades of accounting students and graduates in the country. The measuring instrument of study was a questionnaire. After normalization of the data using SPSS software version 22, the hypotheses of the study were tested via linear regression, one sample t-test, independent t-test and ANOVA. Results showed there is a positive and significant relationship between awareness and environmental attitude, but other hypotheses based on being higher than average level of awareness and environmental attitudes, did not confirm the difference between the level of awareness and environmental attitude of male and female and the difference between awareness and environmental attitude of different academic grades students. The importance of the issues related to sustainable development and the environment, calls for measures by educational and academic centers to increase awareness and environmental attitude of accountants and students and graduates. They should also develop more awareness in the protection of the resources and the rights of future generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • attitude
  • Sustainable Accounting
  • Sustainable Development
  • Social Responsibility