بررسی محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرس با تأکید بر اندازه‌های حسابرس و صاحبکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرس با تأکید بر اندازه‌های حسابرس (مؤسسة حسابرسی) و صاحبکار (واحد حسابرسی‌شده) می­باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 145 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی 1388 تا 1394 به عنوان نمونه اصلی برگزیده شد. همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیری و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شد. یافته­های پژوهشی نشان می‌دهد که هر سه نوع اظهارنظر حسابرس (مقبول، مقبول با بند تأکید بر مطالب خاص و مشروط)، دارای محتوای اطلاعاتی است. همچنین، اندازة حسابرس بر محتوای اطلاعاتی هیچیک از اظهارنظرها تأثیرگذار نیست. به عبارت دیگر، در زمینه رابطة بین اندازة حسابرس و محتوای اطلاعاتی نوع گزارش حسابرسی، شکل بر محتوا ترجیح داده می‌شود؛ یعنی بازار سرمایه به طور کلی یک نوع اظهارنظر خاص را به شیوه‌ای یکسان تفسیر می­کند. علاوه بر این، اندازة صاحبکار بر محتوای اطلاعاتی اظهارنظر مقبول و مشروط حسابرس تأثیرگذار است؛ اما بر محتوای اطلاعاتی اظهارنظر مقبول با بند تأکید بر مطالب خاص، تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Content of Audit Opinion with Emphasis on Auditor’s and Client’s Sizes

نویسندگان [English]

  • Rafik Baghoumian 1
  • azad arabzadeh 2
  • javad fakhri ghurmik 3
1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Accounting, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 M.A. in Accounting, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Audit process as a control mechanism increases informativeness and credibility of financial statements and is one of the effective ways of facilitating decision-making in capital markets. The purpose of this applied research with a descriptive correlative native is to investigate the information content of an auditor’s opinion with emphasis on auditor’s and client’s sizes among companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). In order to achieve the goals of the research, 145 companies listed in TSE were selected for the period of 2010-2016, by using the systematic selection sampling method. After categorization of the selected companies, 1015 year-firm data were taken as the main sample. In order to study the relationship between the variables, multiple regression models were used, and the regression models were fitted with the generalized least squares method. Findings showed that all three types of auditor’s opinion (unqulified, unqualified with explanatory paragraph, and qualified) have information content. Also, the auditor's size did not affect any one of auditor’s opinions. In other words, from the relationship between auditor’s size and the information content of the type of the audit report, the form of the report is preferred over its substance. This means that in general, the capital market interprets a particular type of auditor’s opinion in a same way. Moreover, client’s size affects information content of unqualified and qualified auditor’s opinion, but does not affect unqualified auditor’s opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Content
  • Auditor’s Opinion
  • Auditor’s Size
  • Client’s Size