بررسی تأثیر چرخة عمر بر گزارشگری مالی محافظه‌کارانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

در این مقاله، تأثیر چرخة عمر بر گزارشگریمالیمحافظه‌کارانه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده است نمونه مورد بررسی شامل 1030 مشاهده سال- شرکت مربوط به 103 شرکت در بازه زمانی 1384-1393 شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه­گیری چرخة عمر از الگوی آنتونی و رامش (1992) و برای اندازه­گیری محافظه­کاری از الگوی خان و واتز (2009) استفاده شده است. در تحلیل فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزارهای SPSS نسخة 20 و EViews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش با استفاده از داده­های ترکیبی بیانگر این است که مراحل مختلف چرخة عمر شرکت شامل رشد، بلوغ و افول بر محافظه­کاری تأثیر دارد و در نتیجه در مراحل مختلف چرخة عمر، وضعیت محافظه‌کاری شرکت­ها تغییر می­کند. به این ترتیب که، میزان محافظه­کاری در مرحلة افول چرخة عمر از مراحل بلوغ و رشد چرخة عمر بیش­تر است. همچنین، در مرحلة بلوغ، محافظه­کاری از مرحلة رشد بیش­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Life Cycle on the Conservative Financial Reporting of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Leila Kanani 2
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A. in Accounting, International Campus of Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is examining the effect of life cycle on the conservative financial reporting of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The sample of the research consists of 1030 firm-year observations related to 103 companies listed on the Tehran Stock Exchange between the time span from 2006 to 2015. To measure life cycle, the model of Anthony and Ramesh (1992), and to measuring conservatism, Khan and Watts, (2009) model have been used. In analyzing the research hypotheses, SPSS Version 20 and Eviews Version 9 have been used. The results derived from testing the research hypotheses by using the panel data suggest that the different stages of companies’ life cycle including growth, maturity and decline have an effect on conservatism, and as a result the conservatism situation changes in the different stages of life cycle. In this way, the conservatism rate in the decline stage of life cycle is higher than the growth and maturity stages of life cycle; also, in the maturity stage, conservatism is higher than the growth stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life cycle
  • Conservatism
  • Bad news and good news