سرمایة فکری و رشد اقتصادی: مطالعه‌ای در ارتباط با شرکت‌های بورسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایة فکری بر رشد اقتصادی ایران است. تجزیه و تحلیل دقیق پژوهش‌های مرتبط با سرمایة فکری، به ویژه پژوهش‌های انجام‌شده در ایران، حاکی از عدم توجه کافی و مناسب پژوهشگران به تأثیر سرمایة فکری و اجزاء آن بر رشد اقتصادی است. لذا پژوهش حاضر در پی پر کردن این خلا پژوهشی است. جامعة آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دورة زمانی پژوهش شامل سال‌های 1386 تا 1394 می‌باشد. از میان جامعة آماری، 85 شرکت به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش انتخاب شده است. در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری سرمایة فکری از دو مدل ضریب ارزش افزودة سرمایة فکری و ارزش دفتری به ارزش دفتری استفاده شده است. تحلیل یافته‌های پژوهشی با استفاده از رگرسیون چندگانه مدل ارزش افزودة سرمایة فکری نشان می‌دهد که از میان اجزاء سرمایة فکری (شامل ضریب سرمایة فیزیکی، ضریب سرمایة انسانی و ضریب سرمایة ساختاری)، تنها میان تغییرات ضریب سرمایة ساختاری و رشد اقتصادی رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، سایر متغیرهای بررسی‌شده رابطة معناداری با رشد اقتصادی ندارند. همچنین تحلیل مدل ارزش دفتری به ارزش بازار نشان می‌دهد که بین ارزش دفتری به ارزش و رشد اقتصادی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که سرمایة فکری یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intellectual Capital and Economic Growth in Related to Tehran Stock Exchange Companies

نویسندگان [English]

  • Alireza Fazlzadeh 1
  • Sajad Naghdi 2
  • Hojjat Mohammadi 3
1 Associate Professor of Accounting, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 PhD. Student of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 PhD. Student of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to evaluate the impact of intellectual capital on economic growth in Iran. Detailed analysis of IC-related research, particularly research conducted in Iran, indicates lack of adequate attention to the impact of intellectual capital and its components by scholars on economic growth. Seeking to fill this research gap, this study included a population consisting of listed companies in Tehran Stock Exchange between the years 1386 and 1394. Of the population, 85 companies have been selected to test the research hypotheses. In order to measure intellectual capital, intellectual capital and value-added factors of two models of market value to book value are used. Results showed that among the components of intellectual capital (including the coefficient of physical capital, human capital factor and the coefficient of structural funds), only the changes of structural capital and economic growth indices correlate to one another. Analysis shows that the model of market value to book value and economic growth is significantly correlated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Intellectual Capital
  • Structural Capital Factor