بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد اقتصادی و اجتناب از مالیات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، ‌واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، ‌واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 مربی حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سبزوار

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطة بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد اقتصادی و اجتناب از مالیات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این منظور تعداد 47 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی دورة زمانی 1388 الی 1393 بررسی شده و آزمون فرضیات پژوهش نشان می‌دهد که اگر شرکت دارای مسئولیت اجتماعی باشد میانگین اجتناب از مالیات و میانگین ارزش افزوده اقتصادی آن­ها کم‌تر خواهد شد و بالعکس اگر شرکتی دارای مسئولیت اجتماعی نباشد میانگین اجتناب از مالیات و میانگین ارزش افزوده اقتصادی آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. اندازة شرکت بر میزان اجتناب از مالیات دارای تأثیر معنادار است و هر آنچه اندازة شرکت بزرگ (کوچک) باشد میزان اجتناب از مالیات نیز افزایش (کاهش) خواهد یافت. اندازة شرکت و بازده دارایی­ها بر میزان ارزش افزوده اقتصادی شرکت­ها دارای تأثیر معنادار است. متغیرهای اهرم مالی و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری تأثیر معناداری بر اجتناب از مالیات و ارزش افزوده اقتصادی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Relationship between Social Responsibility, Economic Performance and Tax Avoidance in Companies Listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Roya Darabi 1
  • Yousef Pashanejad 2
  • Esmaeel Tadayonfard 3
1 Associate Professor of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Instructor of Accounting, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

This study examines the relationship between social responsibility, economic performance and tax avoidance in companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 47 companies of listed companies on the Stock Exchange during the time period from 2009 to 2014 were examined. Testing the research hypotheses showed that if a company has a social responsibility, the means of tax avoidance and economic value added will be decrease by contrast, if a company lacks social responsibility, the mean of tax avoidance and the mean of economic value added will increase. The company size has a significant impact on the level of tax avoidance and the bigger (smaller) the size of the company is, the more (the less) the level of tax avoidance will be. The company size and efficiency of assets has a significant impact on the economic value added of the companies. The variables of financial leverage and the ratio of market value to book value do not have a significant impact on tax avoidance and economic value added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Tax Avoidance
  • Economic Value Added