هزینة معاملات سهام و قیمت سهام: نقش تعدیلی سرمایه‌گذاران نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

حضور سرمایه‌گذاران نهادی در ساختار حاکمیت شرکت­ها و بازارهای مالی به عنوان تضمینی برای حفظ حقوق اقلیت و نقدشوندگی بیش‌تر سهام شناخته شده است. از طرف دیگر، پژوهش‌های اخیر هزینة معاملاتی را به عنوان شاخص کلیدی برای سنجش عملکرد و نقش محوری در بازارهای مالی بیان می‌کنند. در پژوهش حاضر رابطة بین هزینة معاملات سهام و قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته و نقش تعدیلی سرمایه­گذاران نهادی بر این ارتباط بررسی شده است. با توجه به ویژگی­های داده­های پژوهش، نمونة آماری پژوهش شامل تعداد 69 شرکت از شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1385-1394 انتخاب شده است. روش تحلیل آماری پژوهش متکی به رگرسیون خطی چندمتغیره است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد که، بین هزینة معاملات سهام و قیمت سهام رابطة مثبت و در حد ضعیفی وجود دارد. همچنین، وجود سرمایه­گذاران نهادی باعث کاهش هزینة معاملات سهام می­شوند. این یافته به دست آمده استدلال می­کند که سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل توانایی برتری که در دسترسی به اطلاعات دارند و همچنین نقش نظارتی آن‌ها بر مدیران موجب کاهش هزینة معاملات سهام حاصل از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می­شود. افزون بر این، نتایج دیگر پژوهش حاکی از این است که، سرمایه‌گذاران نهادی باعث منفی شدن رابطة بین قیمت سهام و هزینة معاملات سهام می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Trading Cost and Stock Price: the Moderating Role of Institutional Investors

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipour 1
  • Esmaeil Amiri 2
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Ph.D. Student in Accounting, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The presence of institutional investors in companies' governance structure and financial markets is recognized as a guarantee for protecting minority rights and also more stock liquidity. On the other hand, recent studies claim that trading cost is a key criterion of performance evaluation and has a critical role in financial markets. In the current research, the relationship between stock price and stock trading cost, as well as the moderating role of institutional investors in this relationship has been examined. Considering the data characteristics of the research, the statistical sample includes 69 firms listed in Tehran stock exchange over the period of 2006-2015. The statistical analysis included multivariate linear regression. The results indicate that there is a weak positive relationship between stock trading cost and stock price. Moreover, the presence of institutional investors leads to a decline in stock trading cost. The latter finding implies that institutional investors, due to their superior ability to access information, and also taking over the role of managers' monitoring, would reduce the stock trading costs resulting from ask-bid spread. Finally, the other result indicates that institutional investors could make negative the relationship between stock price and stock trading cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional investors
  • Stock Trading Costs
  • Stock Price