بررسی تأثیر شرایط خاص شرکت‌ها بر رابطة بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و نوسانات بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

در این تحقیق رابطة اقلام تعهدی سرمایه در گردش و نوسانات بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر شرایط خاص شرکت‌ها بر این رابطه بررسی شده است. نمونة تحقیق شامل 156 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1388 تا 1394 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد نوسانات بازده سهام تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش ندارد. همچنین بحران مالی بر رابطة بین نوسانات بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش تأثیر معناداری ندارد. اما چرخه عملیاتی شرکت بر رابطة نوسانات بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش تأثیر معناداری دارد. همچنین حساسیت دارایی‌های تعهدی سرمایه در گردش در مقایسه با بدهی‌های سرمایه در گردش نسبت به نوسانات بازده سهام به متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Specific Charecteristics of Firms on the Relationship between Working Capital Accruals and Volatility of Stock Return

نویسندگان [English]

  • Yahya Hasas Yeganeh 1
  • Mohamad Javad Salimi 2
  • Foroozan Fattahi Dolatabadi 3
1 Professor of Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 MA in Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the relationship between working capital accruals and volatility of stock returns in listed companies in Tehran Stock Exchange has been investigated. The sample of this research includes 156 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the period from 1388 to 1394. A multivariate regression model was used to analyze the data and test hypotheses. The results show that volatility of stock returns has no significant effect on working capital accruals. Also, the financial distress does not have a significant effect on the relationship between volatility of stock returns and working capital accruals. But the company's operating cycle has a significant effect on the relationship between volatility of stock returns and working capital accruals. Also, the sensitivity of asset component of working capital versus debt component of working capital versus stock return volatility varies. The results of this research are similar to those of Aref et al (2016).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volatility of stock returns
  • Working capital accruals
  • Financial distressed
  • Operating cycle