بررسی تأثیر پرداخت خمس بر کیفیت سود معادن پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پرداخت خمس بر کیفیت سود معادن پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متداول‌ترین شاخص‌های کیفیت سود در این پژوهش، پایداری سود، ارزش پیش‌بینی‌کنندگی سود و قابلیت اتکاء سود است. به همین منظور سه فرضیة تدوین و داده­های مربوط به 100 سال شرکتی عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال‌های 1384 تا 1393 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده­های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین پرداخت خمس و پایداری سود شرکت رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش مبین این است که پرداخت خمس با توجه به ثابت بودن نرخ خمس و مبتنی بودن آن بر رویدادهای واقعی می­تواند بر ارزش پیش‌بینی‌کنندگی سود تأثیر معنا­داری داشته باشد. از سوی دیگر نتایج بیانگر افزایش قابلیت اتکاء سود در نتیجه پرداخت خمس شده است زیرا متناسب با تابع مطلوبیت برخی از سرمایه‌گذاران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Khoms Payment on Earnings Quality of Mines of TSE

نویسندگان [English]

  • Masoud Taherinia 1
  • Mohsen Rashidi Baghi 2
  • Zahra Fazlolahi Dehkordi 3
1 Assistant Professor of Accounting, University of Lorestan, Khorammabad, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 M.A. Student of Accounting, University of Lorestan, Khorammabad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of Khoms payment on earnings quality of mines in Tehran Stock Exchange. The most common criteria of earnings quality include: earnings stability, forecast ability of earnings and reliability of earnings. In this study, the information about 100 stock companies during the period of 1384-1393, based on the combined data, was analyzed. Results showed that there is a significant positive relationship between earnings stability and Khoms payment. Also, the results of this research indicated a significant effect of Khoms on earnings forecastability due to the fixed rate of Khoms and that it is based on actual events. Results, likewise, showed increase of earnings reliability as a result of Khoms payment, because it is proportionate with investors’ utility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khoms
  • Earningsquality
  • Earnings stability
  • Earnings forecastability
  • Eearnings reliablity