بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی با توجه به محدودیت اقلام تعهدی بر عملکرد عملیاتی بلندمدت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری و مربی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین تأتیر بازگشت مدیریت سود واقعی با در نظر گرفتن محدودیت اقلام تعهدی بر عملکرد عملیاتی بلند‌مدت می‌باشد. مدیریت سود با استفاده از معیار کاهش مخارج فروش، عمومی و اداری اندازه‌گیری شده است. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطة معناداری وجود دارد. و در ادامه میزان اثرگذاری بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری بر عملکرد آتی، با توجه به میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفت. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیة شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. تعداد 105 شرکت انتخاب شده‌اند که طی دورة زمانی 1388-1393 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از روش تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی و رگرسیون خطی چندمتغیره از طریق نرم‌افزار Eviews7 جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطة معنادار آنچنانی وجود ندارد اما با لحاظ کردن محدودیت موجود در مدیریت اقلام تعهدی در بحث بازگشت مدیریت سود واقعی، میزان اثرگذاری بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری بر عملکرد آتی، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Return of Real Earnings Management Due to Limitations of Accruals on Long-term Operational Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Elnaz Tajvidi 1
  • Hossein Ameri 2
1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. in Accounting and Instructor of School of Industrial Engineering and Management, Shahrood University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

This research is aimed at studying the effect of real earnings management return on long-run operating performance. In fact, this research seeks to study if there is any significant relationship between return of discretionary reduction of sale, public and administrative expenditures and reduction of the future performance. We expanded the main question and included limitations in accrual items management in discussion of real earnings management return and raised the following question: does the effect of discretionary reduction of sale, public and administrative expenditures on the future performance increase considering limitation of the company for accrual items earning management. Statistical population of the present research includes all companies listed in Tehran Stock Exchange. 105 companies were selected and studied during 2010-2015. Mixed methods analysis and multivariate linear regression were used through Eviews7 software to test the hypothesis and estimate coefficients. The results indicated that the return of optional reduction in selling expenses, general and administrative demonstrates no significant correlation with the reduction of future performance. But, within limits, in the management of accruals in talk back real earnings management, reducing the return of voluntary sales expenses, general and administrative affects future performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real earnings management
  • Reversals
  • Restrictions accruals
  • Selling
  • General and Administrative Expenses