تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بنگاه‌های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می‌شوند که نقش مهمی در شکل‌گیری رشد اقتصادی آن ایفا می‌کنند. بنابراین مدیران برای رسیدن به اهداف بلندمدت و افزایش ارزش شرکت، باید منابع مالی خود را به درستی مدیریت نمایند، بسیاری از مدیران صنعتی فکر می‌کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی از هزینه است و از آثار سودآورانه آن غافل هستند. در این پژوهش تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، که از معیارهای سود عملیاتی، جریان‌های نقد عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها استفاده شده است. داده‌های پژوهش از تعداد 63 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی سال‌های 1386 تا1392 انتخاب و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و شیوه داده‌های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهند که بین هزینة تحقیق و توسعه و سود عملیاتی ارتباط معنی‌داری نمی‌باشد. اما هزینة تحقیق و توسعه بر جریان نقد عملیاتی و ارزش افزودة اقتصادی دارای تأثیر مثبت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of R&D Expenditure on the Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Jamal Barzegari Khanagha 1
  • Fatemeh Akhavan Bahabadi 2
  • Salime Ghaedi 3
  • Amir Hossein Zare 3
  • Hamid Zare Hosseinabadi 4
1 Assistant Professor of Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 M.A. in Accounting, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran
3 M.A. in Accounting, University of Yazd, Yazd, Iran
4 M.A. in Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The main players in each country's economy are businesses that play an important role in economic growth. Thus to achieve the desired goals, managers should organize their source of finance. Companies, for being in global competitiveness, have to invest in substruction, technology and R&D so that they can develop and promote theirs products and improve their performance. In this study, the cost of R&D on corporate performance is evaluated, using the indicators of operating profit, operating cash flow and economic added value to evaluate the performance of companies. The data of 63 listed companies in Tehran Stock Exchange were selected for the period from 1386 to 1392 to test the hypotheses, and methods of generalized least squares and combined data were used. Results indicated that the cost of research and development and the company's performance using the measure of operating profit does not show a significant relationship. But research and development costs and economic add value indicated a positive impact on the standards of operational cash flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D Expenditure
  • Operating Profit
  • Operating Cash Flow
  • Economic Value Added