اجرای استاندارد حسابداری شمارة 17 و مربوط بودن دارایی‌های نامشهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری و مربی حسابداری، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران

چکیده

تأثیر دارایی نامشهود بر ارزش اطلاعات فراهم شده توسط شرکت‌ها، به مرور در حال تبدیل شدن به یک موضوع مهم می‌باشد و این مهم، با توسعة روزافزون مفاهیمی نظیر مدیریت دانش و سرمایة فکری اهمیتی بیش از پیش یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی مربوط بودن دارایی‌های نامشهود در دوران قبل و بعد از اجرای استاندارد حسابداری شمارة 17 می‌باشد. در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی‌های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته، سپس مربوط بودن این دارایی­ها در دوران قبل و بعد از اجرای استاندارد حسابداری شمارة 17 بررسی شده است و در آخر، با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل اولسن (1995) آزمون گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده­های 25 شرکت طی دورة زمانی 1380 تا 1393حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود باقیمانده و ارزش دفتری دارایی­های نامشهود با ارزش بازار سهام می­باشد؛ همچنین، نتایج نشان می‌دهند که مربوط بودن دارایی‌های نامشهود در دوران قبل از اجرای استاندارد بیش‌تر از دوران بعد از آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of Accounting Standard No. 17 and its Relavance related to Intangible Assets

نویسندگان [English]

  • Javad Moradi 1
  • Mehrdad Salehi 2
1 Associate Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD Student of Accounting, Islamic Azad University, Noorabad Mamasani Branch, Noorabad Mamasani, Iran
چکیده [English]

The impact of intangible assets on the information provided by the firms is gradually becoming a major issue and the development of knowledge management and intellectual assets has increased this importance. The main objective of this study was to evaluate the relevance of intangible assets during the period before and after the implementation of Accounting Standard No. 17. In this research, first intangible assets relevance has been investigated and then, the relevance of these assets is examined during each of the stages of firms life, and finally, utilizing correlation analysis, multivariate regressions and Wald test the hypotheses are examined based on Ohlson model (1995). The analysis of 25 firms during the period of 2001 to 2014 show that there is a positive and significant relationship between book value of firm, abnormal earning and book value of intangible assets with the equity market value. Also The results show the relevance of intangible assets in a pre-standard implementation of most of the period after that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting standard No. 17
  • Relevance
  • Intangible Assets