انواع محافظه‌کاری و رابطة آن‌ها با کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود حسابداری در بازار سرمایة ایران است. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 112 شرکت طی سال‌های 1380 الی1393 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل توسعه یافته باسو (1997) استفاده شده است. در این مدل برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری شرطی از معیار عدم تقارن زمانی باسو، و برای سنجش کیفیت سود و محافظه‌کاری غیرشرطی به ترتیب از نسبت جریان نقد عملیاتی به سود خالص و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که محافظه‌کاری شرطی بر کیفیت سود تأثیری ندارد در حالی که بین محافظه‌کاری غیرشرطی و کیفیت سود رابطة مثبت و معنادار ی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of Conservatism and Relationship to Earnings' Quality and Stock Prices

نویسنده [English]

  • Allah Karam Salehi
Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman Branch, Masjed-Soleiman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the impact of conditional and unconditional conservatism on earnings’ quality in IRAN stock market. For this purpose, a sample consisting of 112 companies during the period of 2001 to 2014 was selected. To test the research hypotheses, extension Basu model has been used. In this model, conditional conservatism is measured using the Basu’s asymmetric timeliness measure; cash flow from operation to net income ratio (CFO/NI) was used as a proxy of earnings quality, and the market to book ratio (MTB) was used to measure the unconditional conservatism. The methodology of this study is correlational and multiple regression analysis was used for the panel data. The findings indicate that conditional conservatism has no effect on earnings quality, whereas there is a positive and significant relationship between unconditional conservatism and earnings quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Conservatism
  • Unconditional Conservatism
  • Earnings’ quality
  • Basu model